Home Соц олог я конспекти та лекц


Соц олог я конспекти та лекц


Шляхи розуміння алгоритмів творчості. СТРУКТУРА ІСПИТОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ Всього. Учення Тертуліана про людину, її розум і віру. Людина як продукт суспільних відносин у філософії марксизму 2 2 2 - - 6 11. Примат ірраціонального над раціональним у філософії та естетиці романтизму. Людина, її досвід і культура в філософсько-історичному вченні Гердера. Учення про волю, щастя і страждання. Становлення та ускладнення біологічних, а також неживих систем. Ідея взаємопроникності культур у філософії та естетиці романтизму. Філософія як світоглядне знання: методичний посібник. Душа як енергія і мета тіла. Структура іспитового кредиту курсу: Всього. Сутність синегретичного бачення наукового прогресу: відкритість систем наукового знання; нелінійність наукового прогресу; самоорганізація когнітивних систем. Сучасні IT- технології — прояв синергетичних компонентів у сфері повсякденного життя. Сковорода: пізнання самого себе чи втеча од світу. Економічний матеріалізм, вульгарний соціологізм та аморалізм філософії марксизму. Людиновимірність істини в ученнях стоїків. Самоорганізація і творче мислення 2 2 10 2 - 12 Всього: 17 17 74 8 - 96 Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни ІКНМЗД , першоджерела та хрестоматії першоджерел. Відповідальний за випуск завідувач кафедри філософії проф. Мета курсу: а розкрити зміст історико-філософського процесу в контексті людинознавчої проблематики; б виявити особливості вчень про людину, представлених у відповідну історичну добу, філософських школах та напрямах; в навчити студентів застосовувати елементи комаративстського підходу з метою виявлення закономірностей та протиріч розвитку історико-філософського процесу в контексті антропологічної проблематики; г створити підґрунтя для розуміння сучасної філософської антропології яка висвітлюється в однойменному курсі. Іудейський платонізм як джерело християнських уявлень про людину. Історія філософії як історія вчень про людину. Смисл життя і смисл історії в соціально-політичному вченні Августина. Воля до влади переважання як визначальна настанова у філософії Ніцше. Західна філософія Нового часу. Людська історія як божественне одкровення. Учення німецького філософа Гердера про історичний розвиток людства. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю...


Філософія І методологія науки.


Філософія І методологія науки. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 — соціально-політичні науки, напряму підготовки... Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю... Синергетика в контексті культури 2 год Особливості понятійно-категоріального апарату синергетики. Слова и смыслы: Опыт описания ключевых полит. Учення німецького філософа Гердера про історичний розвиток людства. Ідеї Гердера про самоцінність національних мов і культур. Проблема людини в контексті історико-філософських процесів 2 2 2 2 - 4 2. Ідея суспільного поступу в філософії Просвітництва. Системність, цілісність світу як основна ідея синергетики. Синергетичне світобачення в дискурсі предметно-понятійної цілісності 2 год Нове тлумачення феноменів історичного розвитку наукового знання: переосмислення «наукових революцій» Т.

Related queries:
-> презентация преимущества интернет рекламы
Встановлення більш точного опису природничонаукової картини світу на основі системного підходу.
-> бланк адресный листок у
Науковий напрям про універсальні структури самоорганізації.
-> бесплатно для texet t 749 драйверы
Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным системам.
-> бланки проверки завуча по увр на начало года
Концепція нелінійного розвитку як усвідомлення відсутності єдиного еволюційного шляху розвитку.
-> adobe after effects.как работать, видеоуроки
Слова и смыслы: Опыт описания ключевых полит.
->SitemapСоц олог я конспекти та лекц:

Rating: 97 / 100

Overall: 55 Rates